Google
 

أسفل  

 

 

 

ÓãÑÇÁ

 

 

ÇáãÛÑÈ

26 / 11 / 2007

- 201 -

 

:

ãÇ åí ÇáÇÓÈÇÈ ÇáÊí íãßä Çä íäÒá ÝíåÇ ÇáÏã ÚÈÑ ÝÊÍÉ ÇáãåÈá ÛíÑ ÊãÒÞ ÛÔÇÁ ÇáÈßÇÑÉ ÚáãÇ Çä ÇáÝÊÇÉ ÊãÇÑÓ ÇáÌäÓ ÇáÓØÍí æÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ æíäÒá ÇáÏã æåí ãÊÇßÏÉ 100*100 Çä ÇáÛÔÇÁ Óáíã

 

:

  : 28 / 11 / 2007

ÞÏ íØÑà ÎáÇá ÍíÇÉ ÇáÝÊÇÉ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÇÖÑÇÈÇÊ ÇáåÑãæäíÉ¡ ÞÏ íßæä åÐÇ ÈÏæä ÓÈÈ æÇÖÍ æ ÞÏ íßæä äÇÌã Úä ãÎÊáÝ ÇáÍÇáÇÊ ÇáäÝÓíÉ æ ÇáÚÇØÝíÉ æ ÍÇáÇÊ ÇáÔÏÉ ÇáäÇÊÌÉ Úä ÇáÇãÊÍÇäÇÊ Çæ ÇáãÔÇßá ÇáÚÇÆáíÉ.

ßãÇ Ãä ÇááÞÇÁ ÇáÚÇØÝí ÇáãËíÑ íÍÑÖ ÇáÇÝÑÇÒÇÊ ÇáãåÈáíÉ ÍÊì æ áæ áã íÍÕá ÌãÇÚ¡

ßá åÐå ÇáÇÓÈÇÈ Êßãä ÎáÝ ÇáäÒæÝÇÊ ÇáÈÓíØÉ ÇáÊí ÞÏ ÊÍÏË ááÝÊÇÉ ÎÇÑÌ ÝÊÑÉ ÇáØãË¡ æ äÓãíåÇ äÒæÝÇÊ æÙíÝíÉ áÇ ÚáÇÞÉ áåÇ ÈÛÔÇÁ ÇáÈßÇÑÉ


ÚÏáÊ ãÞÇá >>> ÇáÚÐÑíÉ æ ÛÔÇÁ ÇáÈßÇÑÉ áíÕÈÍ ÇßËÑ ÇíÖÇÍÇ


ÇáÈßÇÑÉ áÇ ÊÊæÞÝ Úáì ÚÏÉ ÞØÑÇÊ ãä ÇáÏã ÞÏ ÊÓíá æ ÞÏ áÇ ÊÓíá ÚäÏ Ãæá ÌãÇÚ.

æ äÒæá ÇáÏã áÇ íÚäí ßá ãÑÉ Ãä ÇáÛÔÇÁ ÞÏ ÊãÒÞ¡ ÝÞÏ ÊÝÞÏ ÇáÝÊÇÉ Ü ßËíÑÇ Ãæ ÞáíáÇ ãä ÇáÏã áÃãÑ áÇ íÊÚáÞ ÈÇáÛÔÇÁ ãËá:
ÎÏÔ Ãæ ÌÑÍ ÓØÍí
ØãË ÃÊì ÈÛíÑ ãæÚÏå
ßãÇ Ãä ÇáÅÈÇÖÉ ÞÏ ÊÊÑÇÝÞ ÃÍíÇäÇ ãÚ ÈÚÖ ÇáÖÇÆÚÇÊ ÇáÏãæíÉ

ÞÏ íØÑà ÎáÇá ÍíÇÉ ÇáÝÊÇÉ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÇÖÑÇÈÇÊ ÇáåÑãæäíÉ¡ ÊÓÈÈ ãÇ äÓãíå äÒæÝÇÊ æÙíÝíÉ. ÞÏ íßæä åÐÇ ÈÏæä ÓÈÈ æÇÖÍ ÝÞÏ íßæä äÇÌã Úä ãÎÊáÝ ÇáÍÇáÇÊ ÇáäÝÓíÉ æ ÇáÚÇØÝíÉ æ ÍÇáÇÊ ÇáÔÏÉ ÇáäÇÊÌÉ Úä ÇáÇãÊÍÇäÇÊ Ãæ ÇáãÔÇßá ÇáÚÇÆáíÉ.

ßãÇ Ãä ÇááÞÇÁ ÇáÚÇØÝí ÇáãËíÑ íÍÑÖ ÇáÇÝÑÇÒÇÊ ÇáãåÈáíÉ ÍÊì æ áæ áã íÍÕá ÌãÇÚ¡ ÞÏ ÊÊáæä ÈÇáÈäí Åä ÇãÊÒÌÊ ãÚ ÈæÇÞí Ïã ÇáØãË æÞÏ íÍÕá ÚäÏ ÇáÝÊÇÉ äÒæÝ æÙíÝíÉ Ïæä Çä äÓÊØíÚ ãÚÑÝÉ ÓÈÈåÇ.

ßá åÐå ÇáÃÓÈÇÈ Êßãä ÎáÝ ÇáäÒæÝÇÊ ÇáÈÓíØÉ ÇáÊí ÞÏ ÊÍÏË ááÝÊÇÉ ÎÇÑÌ ÝÊÑÉ ÇáØãË áÇ ÚáÇÞÉ áåÇ ÈÛÔÇÁ ÇáÈßÇÑÉ.

 
 

 

 

ÚÈÏÇáÚÒíÒ

 

 

ÇáããáßÉ ÇáãÛÑÈíÉ

27 / 11 / 2007

- 202 -

 

:

ãÇÑÓÊ ÇáÌäÓ ãÚ ÇáãÑÇÉ æÍíä áÍÙÉ ÇáÞÏÝ Êã ÏÇáß ÎÇÑÌ ÇáãåÈá Çí ÇáÑÍã åá íãßä Çä íßæä åäÇß Íãá

 

:

  : 28 / 11 / 2007

äÚã ããßä

íßÝí Çä ÊÏÎá ÞØÑÉ ãä ÇáÓÇÆá¡ Ãæ Ãä íáÇãÓ ãÎÇØ ÇáÚäÞ ÇáÐí íÕá Çáì ÇáãåÈá


ÇáÚÒá áíÓ ØÑíÞÉ ãÕãæäÉ áãäÚ ÇáÍãá

 
 

 

 

loualoua

 

 

algeria

27 / 11 / 2007

- 203 -

 

:

ÈÓã Çááå ÇáÑÍãÇä ÇáÑÍíã
ÃÔßÑß ÍÖÑÉ ÇáØÈíÈ Úáì ÇáÌæÇÈ áßäå ÛíÑ ãÚãÞ áåÐÇ áã ÃÝåã ÞÕÏß ÌíÏÇ áÞæáß :
Ãä áã íÏÎá ÇáÞÖíÈ Çáì ÇáãåÈá ÝÃäÊ ÚÐÑÇÁ
ÅÏÎÇá ÇÕÈÚ Ïæä ãÞÇæãÉ ããßä Ïæä ÊãÒíÞ ÇáÛÔÇÁ.áÇ íãßä Çä ÇÚÑÝ Úä ÈÚÏ Çí äæÚ ÛÔÇÁ áÏíß... ßá ÇáÃÍÊãÇáÇÊ æÇÑÏÉ .
ÃÌíÈß Úáì ÓÄÇáß ÇáÐí æÑÏ Ýí ÇáÅÌÇÈÉ áã íÏÎá ÇáÞÖíÈ ßáå Åáì ÇáãåÈá æ ÅäãÇ ÇáÑÃÓ ÝÞØ.
ÃÏÎÇá ÇáÃÕÈÚ ÐåÇÈÇð æ ÅíÇÈÇð ÚÏÉ ãÑÇÊ
ÃÑÌæß ÓíÏí ÇáÊÚãÞ Ýí ÇáÅÌÇÈÉ áÍÇáÊí ÝÕÏÞäí Åääí ÃÚíÔ ÍÇáÉ ãä ÇáÊæÊÑ ÇáÞáÞ æ ÃÎÝ Ãä ÃÐåÈ ááØÈíÈ æ ÃäÕÏã ÕÏÞäí ÏßÊæÑ
æÅä ßÇä ÇáÃÚÑÇÖ ÇáÊí æÕÝÊåÇ áß ÈãÇ ÊæÍí Ãí Ôßá ãä ÇáÃÔßÇá åæ äæÚ ÛÔÇÁ ÇáÈßÑÉ


 

:

  : 29 / 11 / 2007

ÚÏáÊ ÇáÝÞÑÉ ÇáÎÇÕÉ ÈÇáãæÖæÚ >>> ÇáÚÐÑíÉ æ ÛÔÇÁ ÇáÈßÇÑÉ áßí Êßæä ÇßËÑ ÇíÖÇÍÇ


åá íÌÈ Ãä íÏÎá ÇáÞÖíÈ ÈÇáßÇãá Åáì ÇáãåÈá áßí íãÒÞ ÇáÛÔÇÁ Ãä íßÝí ÏÎæáå ÞáíáÇ¿

ÐßÑäÇ Ãä ÇáÈßÇÑÉ ÊÞÚ Úáì ÚãÞ 2 Óã ãä ÓØÍ ÇáÃÔÝÇÑ

ÇáÈßÇÑÉ åæ ÍÌÇÈ Ðæ ÝÊÍÉ ØÈíÚíÉ.

Ãä ÇÎÊÑÞå ÔíÁ ÍÌãå ÇßÈÑ ãä ÍÌã ÇáÝÊÍÉ ÇáØÈíÚíÉ Ýåæ ÓíÊãÒÞ. ÝÅä ßÇä ãÇ äÕÝå ÈÜ "ÏÎá ÞáíáÇ" åæ ÃßËÑ ãä 2 Óã. ÝÑÈãÇ.... ÃÞæá ÑÈãÇ. ÞÏ íßæä åÐÇ ÞÏ ãÒÞ ÇáÛÔÇÁ¡ ÓæÇÁ ÇÏÎá ÈßÇãáå Ãã Ãä ÏÎá ÑÃÓå. ØÇáãÇ Ãä ÇáÞÖíÈ ÞÏ ÇÎÊÑÞ ÇáÝÊÍÉ ÇáÃÕÛÑ ãäå ÈÇáÞæÉ Ýåæ ÓíãÒÞå ÈÛÖ ÇáäÙÑ Úä Øæá ÇáÞÖíÈ.


äÝÓ ÇáÃãÑ íäØÈÞ Úáì ÇáÃÕÈÚ

åá íÓÈÈ ÅÏÎÇá ÇáÅÕÈÚ ÊãÒÞ ÇáÛÔÇÁ ãÈÇÔÑÉ: ¿
áÇ
áÃä ÇáÛÔÇÁ íÍæí Úáì ÝÊÍÉ ØÈíÚíÉ¡ íãßä ááÃÕÇÈÚ Ãä íÏÎá ÚÈÑåÇ Ïæä ÚäÝ æ ÈäÚæãÉ Ïæä Ãä íãÒÞ ÇáÈßÇÑÉ. Ðáß íÚÊãÏ Úáì ÍÌã ÇáÝÊÍÉ ÇáØÈíÚíÉ¡ Ãä ßÇäÊ ÃæÓÚ ãä ÍÌã ÇáÅÕÈÚ ÝÞÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÏ ÊÓåá ãÑæÑå Ïæä ãÞÇæãÉ æ Ïæä Ãí ÃÐíÉ ááÛÔÇÁ.
æ áßä ÇÏÎÇá ÇáÃÕÈÚ ÇáÚÏíÏÉ ÈÚäÝ æ ÈÔßá ãÊßÑÑ¡ æ ÈÔßá íÊßÆ Úáì ÃØÑÇÝ ÇáÝÊÍÉ ÇáØÈíÚíÉ ÞÏ íÓÈÈ ÇáÊãÒÞ.

 
 

 

 

ÔÐì

 

 

ÇáÓÚæÏíå

29 / 11 / 2007

- 204 -

 

:

ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãå Çááå æÈÑßÇÊå
ááÏí ÓÄÇá íÇÍÖÑÊ ÇáÏßÊæÑ æÇÑÌæ ãäß ÇáÇÌÇÈå ÚÇÌáÇ áÇäí ÛÇÑÞå ÈÇáÊÝßíÑ Ýí ÐÇáß.
ÇáÓÄÇá :
ÇáÇÍÙ ÎÑæÌ Ïã Ýí ÛíÑ ãæÚÏ ÇáÏæÑå ÇáÔåÑíå ÞÈá ÇáÏæÑå Ýí ÇÓÈæÚíä ÊÞÑíÈÇÇ
æÑÆíÊåÇÇÇ ãÑÊíä . æÈÚÏåÇÇÇ ÇÊÊäí ÇáÏæÑå ÇáÔåÑíå .
ÚáãÇÇÇ Çäí ÓíÏå ãÊÒæÌå ãäÐ ÇÑÈÚ ÔåæÑ ÊÞÑíÈÇÇ æåæ ÒæÇÌí ÇáÇæá æáã íÍÏË ÐÇáß ÞÈá ÇáÒæÇÌ .

åá ÇÓÈÈ íÚæÏ áæÖÚíå ÇáÌãÇÚ æÍÏÊå .

ÔÇßÑíä áßã ÓÚíßã æÌÚáåÇ Çááå Ýí ãíÒÇä ÇÚãÇáßã

 

:

  : 29 / 11 / 2007

ãÇ ÊÕÝíå ÞÏ íßæä äÒÝ æÙíÝí ßãÇ ÔÑÍÊ ÈÇáÓÄÇá ÇÚáÇå

æ ÞÏ íßæä äÇÊÌ Úä ÇáÇÈÇÖÉ

æ ÞÏ íßæä äÇÊÌ Úä ÎÏÔ ÈÚäÞ ÇáÑÍã Çæ ÇáÊåÇÈ Èå

Çä ÊßÑÑ ÇáÇãÑ Çæ ÊÑÇÝÞ ãÚ ÇÚÑÇÖ ÇÎÑì ãä ÇáÇÝÖá ÇÌÑÇÁ ÇÓÊÔÇÑÉ æ ÝÍÕ äÓÇÆí

 
 

 

 

ÇáÓíÏ

 

 

ÇáßæíÊ

29 / 11 / 2007

- 205 -

 

:

ßíÝ ÇÞæã ÈããÇÑÓå ÇáÌäÓ Ïæä ÊãÒÞ ÛÔÇÁ ÇáÈßÇÑÉ

 

:

  : 29 / 11 / 2007

ÇáÌæÇÈ ãßÊæÈ ÈãæÖæÚ >>> ÇáÚÐÑíÉ æ ÛÔÇÁ ÇáÈßÇÑÉ Úáì ÇáæÌå ÇáÊÇáí


åá íÓÈÈ ÇáÇÓÊãäÇÁ/ ããÇÑÓÉ ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ ÊãÒÞ ÈÇáÈßÇÑÉ: ¿¿
íãßä áãä ÊãÇÑÓ ÇáÇÓÊãäÇÁ Ãä ÊãÒÞ ÈßÇÑÊåÇ Ãä ÃÏÎáÊ ÅÕÈÚåÇ Ãæ Ãí ÃÏÇÉ ÃÎÑì ÊÓÊãäí ÈåÇ Åáì ÏÇÎá ÇáãåÈá.

æ áßä íãßä ÇáÊãÊÚ ÈÇáÇÓÊãäÇÁ ÈÏáß ÇáÈÙÑ æ ÇáÇÔÝÇÑ ãä ÇáÎÇÑÌ Ïæä Ãä íÓÈÈ ÇáÃãÑ Ãí ÖÑÑ ááÈßÇÑÉ. äÐßÑ Ãä ÛÔÇÁ ÇáÈßÇÑÉ íÊæÖÚ Úáì ÚãÞ 2 Óã ãä ÓØÍ ÇáÝÑÌ.

íãßä Çä íßæä ÇáÊãÊÚ Úáì äÝÓ ÇáæÌå¡ ÈÞÖíÈ ÇáÑÌá¡ ÈÏáß ÇáÈÙÑ æ ÇáÇÔÝÇÑ ãä ÇáÎÇÑÌ¡ æ Ðáß ÈäÝÓ ÇáØÑíÞÉ ÇáÊí íÓÊÚãá ÈåÇ ÇáÇÕÈÚ ÇËäÇÁ ÇáÇÓÊäãÇÁ¡ æ áßä ÇáÇãÑ áíÓ ÓåáÇ¡ ÝÇáÃËÇÑÉ ÇáÌäÓíÉ ÇáÔÏíÏÉ ÞÏ ÊÝÞÏ ÇáÔÑíßíä ÇáãÞÏÑÉ Úáì ÇáÃäÊÈÇå æ ÇáÊãÇÓß¡ ÇáÑÛÈÉ ÈÇáÅíáÇÌ åí ÑÛÈÉ ÛÑíÒíÉ ÞÏ ÊÕÚÈ ãÞÇæãÊåÇ.

 
 

 

 

ãÇÒä ãÕØÝí

 

 

áíÈíÇ

29 / 11 / 2007

- 206 -

 

:

ÃÑíÏ Ãä ÃÓÃá ÓÄÇá ÎÇÕ ÈÓÑÚÉ ÇáÞÐÝ ÚäÏ ÇáÑÌá æßíÝ íãßä ÇáÚáÇÌ ãäåÇ ãÚ ÇáÚáã Ãääí áÇ ÃÚÇäí ãä Ãí ÃãÑÇÖ æááå ÇáÍãÏ æáßä áÇ ÇÓÊØíÚ ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ ÇáßÇãá ÃßËÑ ãä 3 ÏÞÇÆÞ ÚÇÏÊäÇ ÃÑíÏ ÇáÍá Ãæ æÕÝå ØÈíÉ æÃäÇ áã ÃÐåÈ Åáì ÇáØÈíÈ äÙÑÇð ááÃÍÑÇÌ ÃÔßÑßã æÃäÊÙÑ ÇáÍá ¿

 

:

  : 29 / 11 / 2007

áÓÊ ÈÍÇÌÉ áØÈíÈ ãä ÃÌá åÐÇ ÇáÇãÑ¡ æ áÇ ÊÊæÝÑ æÕÝÉ ØÈíÉ. ãÇ æÕÝ ãä ÃæÏæíÉ ãåÆÏÉ æ ãÑÇåã ãÎÏÑÉ æ ÛíÑå ÞÏ ÊÓÈÈ ÖÚÝ ÇáÇäÊÕÇÈ Çæ ÞáÉ ÇáÊãÊÚ

íãßä ÇáÚæÏÉ áåÐÇ ÇáãæÖæÚ >>> ÇÓØæÑÉ ÇáãÊÚÉ ÇáÓÑíÚÉ

 
 

 

 

amal

 

 

maroc

29 / 11 / 2007

- 207 -

 

:

ÇåáÇ ÏßÊæÑ Çæá ÍÇÌÉ ÇäÇ ÈÔßÑß Úáì åÏÇ ÇáÚäæÇä ÇáÇáßÊÑæäí áÇä ÈíÔÑÍ ÇÔíÇÁ ßËíÑÉ ÇäÇ ÍÇÈÉ ÇÓÇáß áæ ÓãÍÊ ÇäÇ ÚãáÊ ÔåÇÏÉ ÇáÚÒæÈÉ ÇßÇä äæÚ ÛÔÇÁ ÈßÇÑÊí ãØÇØí ÇÈÛí ÇÚÑÝ ßíÝ ÇÊÚÇãá ãÚ íæã ÏÎáÊí íæã ÒÝÇÝí ÇÔßÑÇ

 

:

  : 30 / 11 / 2007

áÓÊ ÈÍÇÌÉ áÔíÁ ÇÊÑßí ÇáÇãæÑ Úáì ØÈíÚÊåÇ

 
 

 

 

omar

 

 

jordan

29 / 11 / 2007

- 208 -

 

:

áæ ÓãÍÊã áÞÏ ÈÚËÊ Çáíßã ÓÄÇá æáã ÊÌíÈæÇ Úáíå æßÇä ÈÊÇÑíÎ 28-11

áæ ÓãÍÊã ÇÌÇÈÊí Úáì ÓÄÇáí :

ÇäÇ ãÊÒæÌ æÇáÍãÏ ááå .. ÇÚÇäí ãÄÎÑÇ ãä ÙåæÑ ÈÞÚ Çæ ÏæÇÆÑ ÌáíÊíäíÉ ÊÙåÑ ãÚ Çáãäí ( ÇáÓÇÆá Çáãäæì )æáæäåÇ ÇÕÝÑ ! ÚáãÇ Çääí ÇãÇÑÓ ÇáÌäÓ ÈßËÑÉ .. ÝãÇ åí åÐå ÇáÏæÇÆÑ Çæ ÇáÈÞÚ æáãÇÐÇ ÊÙåÑ ¿¿ .. ÇäÇ ÎÇÆÝ Úáì äÝÓí ÕÑÇÍÉ !
ÇÑÌæÇ ÇÝÇÏÊí ..æÇáÑÏ Úáì ÓÄÇáí !

 

:

  : 30 / 11 / 2007

ÇáÇÝÖá Çä ÊÚãá ÊÍáíá ááÓÇÆá Çáãäæí¡ ÑÈãÇ ßÇä åÐÇ Ïáíá Úáì ÇáÊåÇÈ

 
 

 

 

ãÓÇãÍ

 

 

ÇáÓÚæÏíÉ

29 / 11 / 2007

- 209 -

 

:

ÇáÓáÇã Úáíßã
ÚäÏí ÓÄÇá ÇäÇ ßäÊ ÇãÇÑÓ ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ ãäÐÇ ÝÊÑÉ ÍæÇáí 4 ÓäæÇÊ æÊÑßÊ åÐå ÇáÚÇÏÉ ÇáÓíÆÉ æááå ÇáÍãÏ æáßä ÃÚÇäí ãä ÇáÂã Ýí ÇáÎÕíÉ æÖÚÝ Ýí ÇáÃäÊÕáÈ æÇáÍíæÇäÇÊ ÇáãäæíÉ ÞáíáÉÚäÏãÇ ßäÊ ÃãÇÑÓ åÐå ÇáÚÇÏÉ ÞÈá Çä ÇäÞØÚ ãäåÇ ÞÈá 4 ÓäæÇÊ ÇáÍÇáÉ ÌíÏÉ ÇáäÊÕÇÈ ÌíÏ æÇáÍíæÇäÇÊ ßËíÑÉ ........... ÃÑÌæ ãä Çááå Ëã ãäßã ÇáÑÏ Úáì ÇáÓÄÇá æáßã ÌÒíá ÇáÔßÑ æÇáÚÑÝÇä

 

:

  : 30 / 11 / 2007

ÃäÊ ÊÚØí ÇáãÔßáÉ æ ÊÝÓÑ ÓÈÈåÇ ÈäÝÓ ÇáæÞÊ¡


ÊÞæá Ãä ÇáÃãæÑ ßÇäÊ ÍÓäÉ¡ æ áßä ÇáãÔßáÉ ÈÏÃÊ ÈÚÏ ÇáÊæÞÝ ÚãÇ ÊÓãíå "ÇáÚÇÏÉ ÇáÓíÆÉ".

ÇáÍÞíÞÉ Ãä ÇáÓíÆ ÈÇáÃãÑ åæ ÇáãÚÊÞÏÇÊ ÇáÛíÑ ÕÍíÍÉ æ ÇáÊí íÑæÌ áåÇ ÈÚÖ ÇáßÊÇÈ Ïæä Ãí Ïáíá Úáãí. æ áßä ÊÊäÇÞáåÇ ÇáÃÝæÇå äÊíÌÉ ÇáÅÑË ÇáæÑÇËí ÇáÐí íÊÔÈË ÈÇáÝßÑ Úáì ãÑ ÇáÃÌíÇá.

ãäÐ ÃÚãÇá ßäÓí ÇáÊí ÇÔÑÊ ÇáíåÇ ÈåÐÇ ÇáÈÇÈ
ãæÇÖíÚ ßäÓí

ÈÏì ÈÔßá æÇÖÍ Çä ããÇÑÓÉ ÇáÇÓÊãäÇÁ áÇ íÖÑ. áÇ ÊæÌÏ Ãí ãÄÓÓÉ ÚáãíÉ ÊäÕÍ ÈÇáÊæÞÝ Úä ÇáÇÓÊãäÇÁ


ÇáÔÎÕ ÇáÐí íÍÇæá ÊËÈíØ åÐå ÇáæÙíÝÉ ÇáØÈíÚíÉ¡ íËÈØ ßá ÇáæÙíÝÉ ÇáÌäÓíÉ. ããÇ íÝÓÑ ÖÚÝ ÇáÇäÊÕÇÈ æ ÞáÉ ÇáÑÛÈÉ.

ÇáÇäÊÕÇÈ íÊØáÈ ÎíÇá ÌäÓí¡ æ ÊÝßíÑ ÈÃãæÑ ãËíÑÉ¡ ãä íÍÑã äÝÓå ãä åÐÇ áÊÌäÈ ããÇÑÓÉ ÇáÇÓÊãäÇÁ¡ ÓíÍÑã ÇáÇäÊÕÇÈ ãä ÚäÇÕÑå ÇáãÍÑÖÉ ÇáÃÓÇÓíÉ.


 
 

 

 

ãåÇ

 

 

ÇáÇãÇÑÇÊ

30 / 11 / 2007

- 210 -

 

:

ÏßÊæÑ ÇäÇ ÐåÈÊ Çáì ÏßÊæÑÉ äÓÇÁ ææáÇÏå áÇÌÑÇÁ ÝÍÕ áÛÔÇÁ ÇáÈßÇÑå
ÝÇÎÈÑÊäí Çä ÛÔÇÆí Óáíã æÇä ÝÊÍÊ ÇáãåÈá áÏí æÇÓÚå æáßä ÛÔÇÁ ÈßÇÑÊí Óáíã æÇä ÛÔÇÆí íÈÚÏ Úä ÝÊÍÊ ãåÈáí ÈãÓÇÝÉ 7Óã æÇäÇ ÞÑÇÊ Ýí ÇáäÊ Çä ÇáÛÔÇÁ íÈÚÏ Úä ÝÊÍÊ ÇáãåÈá ÈãÓÇÝ 2,5 Çáì 3 Óã Ýåá ÇáÍÇáÉ Çááí ÚäÏí ØÈíÚíå Çã Çä ÇáÏßÊæÑå ãÎØÃå ¿¿¿

 

:

  : 30 / 11 / 2007

ÈÕÑÇÍÉ áã ÇÝåã ãÇ ÊÞÕÏå ØÈíÈÊß¡ ãÇÐÇ íÈÚÏ Úä ãÇÐÇ¿¿¿

ÇáÇÝÖá Çä ÊæÌåí ÇáÓÄÇá áåÇ

 
 

 

- 21 -

 
( 1263 )
 

 

 

أعلى
 

2014

http://tabib-web.eu - http://www.tabib-web.eu