Google
 

أسفل  

 

 

 

kawtar

 

 

canada

22 / 11 / 2007

- 181 -

 

:

bonjour ana badi achkorak ktire ana mouchekilti ini bazid fe wazne ragheme eni ma bakol ktire ou ma ba3erf ch hewa esabab ana bacherb mane3 elahamle esmo yassmina law momken teb3atli chi wassefaat bta3 el hemia ridaeia li ano ba3mel rijim basse mabionkasse chi bl 3akesse bizid ana batwsalak ino te3ml ma3i chi li ano ma ba3erf cho hewa al hal merci

 

:

  : 22 / 11 / 2007

ÇáäÕ ÛíÑ ãÝåæã

ÇáÑÌÇÁ ÇáßÊÇÈÉ ÈÇáÚÑÈí Çæ ÈÇäßáíÒí Ãæ ÈÇáÝÑäÓí


ÑÇÌíÇ ÊÝåãßãhttp://www.tabib-web.eu/article_details.php?thesid=2447&catid=93

ÊÚáã ßíÝ íãßäß ÇÓÊÚãÇá ÇááÛÉ ÇáÚÑÈíÉ Çä ßÇä ÌåÇÒß íÚãá Úáì äÙÇã ÇÌäÈí

 
 

 

 

kawtar

 

 

canada

22 / 11 / 2007

- 182 -

 

:

bonjour ana badi achkorak ktire ana mouchekilti ini bazid fe wazne ragheme eni ma bakol ktire ou ma ba3erf ch hewa esabab ana bacherb mane3 elahamle esmo yassmina law momken teb3atli chi wassefaat bta3 el hemia ridaeia li ano ba3mel rijim basse mabionkasse chi bl 3akesse bizid ana batwsalak ino te3ml ma3i chi li ano ma ba3erf cho hewa al hal merci

 

:

  : 23 / 11 / 2007

ãßÑÑ


ÇáäÕ ÛíÑ ãÝåæã

ÇáÑÌÇÁ ÇáßÊÇÈÉ ÈÇáÚÑÈí Çæ ÈÇäßáíÒí Ãæ ÈÇáÝÑäÓí


ÑÇÌíÇ ÊÝåãßã

 
 

 

 

ÓãÓã

 

 

ãÕÑ

23 / 11 / 2007

- 183 -

 

:

ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå
ÇãÇÑÓ ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ ãä 10 ÓäæÇÊ ÊÞÑíÈÇ
Ýåá åÐÇ ÓæÝ íÄËÑ Úáì ÇáÌãÚ ÈÚÏ ÒæÇÌì
ÇÑÌæß ÇÝíÏäì
æßíÝ íãßääì ÇáÇÞáÇÚ ÚäåÇ æÊÚæíÖ ÇáÍíæÇäÇÊ ÇáãäæíÉ ÇáÊì ÝÞÏÊÊ
ÇÞÕÏ ÍÊì áÇ íÊÇËÑ ÇáÌãÇÚ ÈÚÏ ÇáÒæÇÌ
ãäÊÙÑ ÑÏß
ãÔßæææææÑ

 

:

  : 23 / 11 / 2007

ÇÈÍÇË ÇáÈÑæÝÓæÑ ßäÓí ßÇäÊ äÞØÉ ÊÍæá ÈÊÝåã ÇáÈÔÑíÉ áãÓÃáÉ ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ. æ ÈÝÖáå Êã ÇÙåÇÑ ÎØà ÇáÇÝßÇÑ ÇáãÊæÇÑËÉ ÚÈÑ ÇáÚÕæÑ æ ÈãÎÊáÝ ÇáËÞÇÝÇÊ æ ÇáÈáÏÇä æ ÇáÍÖÇÑÇÊ

ÚÑÖäÇ äãæÐÌ ÚäåÇ ÈãÌãæÚ ãÞÇáÇÊ

ãæÇÖíÚ Úä ÇáÈÑæÝÓæÑ ßäÓí æ ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ Ü ÇáÃÓÊãäÇÁ

ÈÇÈ >>>> ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ Ü ÇÓÊãäÇÁ

áäÊßáã Úä ÇáÌäÓ¡ ÇáÈÑæÝÓæÑ ßäÓí Kinsey / ÇáãÞÏãÉ

Ü ÇáÈÑæÝÓæÑ ßäÓí Kinsey æäÊÇÆÌå ÇáÅÍÕÇÆíÉ Íæá ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ "ÇÓÊãäÇÁ"


ÇáÈÑæÝÓæÑ ßäÓí Kinsey æ ÂÑÇÄå ÈÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ

ÇáÈÑæÝÓæÑ ßäÓí Kinsey æÂÑÇÄå Íæá ÇáÈÑæÏÉ ÇáÌäÓíÉ æ ÚáÇÞÊåÇ ÈÇáÇÓÊãäÇÁáÇ íæÌÏ ãÈÑÑ Úáãí æ áÇ ÕÍí íÏÝÚ ááÇÞáÇÚ Úä åÐå ÇáããÇÑÓÉ ÇáØÈíÚíÉ

ÇáäØÇÝ ÈÊÌÏÏ ãÓÊãÑ¡ æ áÇ ÊÚíÔ ááÇÈÏ¡ ãÎÒæä ÇáÌÓã ãä ÇáäØÇÝ íÌÈ ÇÝÑÇÛå áÇä ÇáäØÝÉ ÈÚÏ Çä ÊäÊåí ãÑÇÍá ÊÕäíÚåÇ áÇ ÊÚíÔ

ÇáÌãÇÚ áÇ íÊÃËÑ ÈÚÏ ÇáÒæÇÌ ÈÓÈÈ ÇáÚÇÏÉ¡¡¡ æ ÇÍÕÇÆíÇÊ ßäÓí æÇÖÍÉ¡ íÈÏæ ãäåÇ Ãä ÇáÇÔÎÇÕ ÇáÐíä ÊÚæÏæÇ Úáì ããÇÑÓÉ ÇáÇÓÊãäÇÁ ¡ æ ÎÇÕÉ ÇáäÓÇÁ¡ íÕáæä ááÑÚÔÉ ÈÔßá ÇÝÖá.

ÈÚÈÇÑÉ ÇÎÑì ÇáÇÓÊãäÇÁ áíÓ ÇßËÑ ãä ÊãÑíä Úáì ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ


íÞæá ÇÍÏ ßÈÇÑ ÇÎÊÕÇÕí ÇáÌäÓ: ßíÝ áÚÇÒÝ ãæÓíÞí Ãä íÚÒÝ Öãä ÌæÞÉ Çä áã íßä íÚÑÝ ÇáÚÒÝ Úáì ÂáÊå.

 
 

 

 

mohamed hassan ali

 

 

egypt

23 / 11 / 2007

- 184 -

 

:

ÊáÇÍÙ Ýí ÇáÇæäå ÇáÇÎíÑå ÚÏã ÇáÇäÊÕÇÈ ÇáßÇãá ááÚÖæ æ Ðáß ãÚ ÇáÇÝÑÇØ Ýí ÇáÚÇÏå ÇáÓÑíå æ ÙåÑ Ðáß ÇíÖÇ ÇËäÇÁ Çæá ÇÊÕÇá ÌäÓí ÛíÑ ÔÑÚì æ ÈÚÏ ÇßËÑ ãä ÔåÑ ÙåÑ Çáã ÈãÌÑì ÇáÈæá ÚäÏ ÇáÖÛØ Úáì ÇáÚÖæ ÇáÐßÑí ÝÞØ ßÐáß ãÚ ãáÇÍÙå ÇÝÑÇÒ ãÇÏå ÔÏíÏå ÇáÈíÇÖ ãÚ ÇáÈæá ãÑå æÇÍÏå ÝÞØ.

 

:

  : 23 / 11 / 2007

ÇáÇáã ãÚ ÇáãÝÑÒÇÊ åæ Ïáíá ÇáÊåÇÈÇÊ ¡ áÇ ÚáÇÞÉ ááÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ ÈÐáß

ÃäÕÍß ÈÇÓÊÔÇÑÉ ØÈíÉ ÈÓÑÚÉ


ÇáÊåÇÈ æ ÇáÇáã íÓÈÈ ÖÚÝ ÈÇáÇäÊÕÇÈ. æ ßÐáß ÇáÔÚæÑ ÈÇáÐäÈ æ ÇáãÔÇßá ÇáäÝÓíÉ


ßãÇ Ãäå ãä ÇáØÈíÚí Ãä íÖÚÝ ÇáÇäÊÕÇÈ ÚäÏ ÇáÇßËÇÑ ãä ÇáÇÓÊãäÇÁ... Ýãä íÓÊãäí 3 ãÑÇÊ ÈÇáíæã¡ ãä ÇáØÈíÚí Çä íÚÇäí ãä ÕÚæÈÉ ÈÇáÍÕæá Úáì ÇáÇäÊÕÇÈ ÈÇáãÑÉ ÇáÑÇÈÚÉ

æ åÐÇ íäØÈÞ ÇíÖÇ Úáì ÇáããÇÑÓÉ ãÚ ÔÑíß

 
 

 

 

ÝÇØãÉ ÇáÒåÑÇÁ

 

 

ÇáãÛÑÈ

23 / 11 / 2007

- 185 -

 

:

ÇáÓáÇã Úáíßã ÏßÊæÑ ÇäÇ ÚãáÊ Çíßæ æ ØáÚ Çä Ýí Íãá æ ÇáÌäíä ÏÇÎá ÇáÑÍã áßä Êáß ÇáÞØÑÇÊ ãä ÇáÏã áÇÒáÊ æ ÇÓÇáß ÏßÊæÑ Úä ÊÝÓíÑ áæÌæÏ åÏÇ ÇáÏã¿

 

:

  : 26 / 11 / 2007

ÑÈãÇ ßÇä ÌÑæÍ Úáì ÚäÞ ÇáÑÍã¡ Ãæ ÑÈãÇ ÇäÝÕÇá ÌÒÆí ÈÇáãÔíãÉ


ãä ÇáÕÚÈ ãÚÑÝÉ ÇáÇãÑ Ïæä ÝÍÕ

 
 

 

 

brune

 

 

maroc

24 / 11 / 2007

- 186 -

 

:

ÇáÓáÇã Úáíßã ÏßÊæÑ ÇÊãäì Çä ÇÌÏ ÌæÇÈÇ áÓÄÇáí :
ãÔßáÊí Çäí ÇÚÑÝ ÔÇÈÇ Çæ" ÍÈíÈÇ "ÇÞæã ÈãÚÇÔÑÊå æÝí ÇÎÑ áÞÇÁ áí ãÚå ÞÇã ÈÇÏÎÇá ÇÕÈÚå Ýí ÇáãåÈá ÊÞÑíÈÇ 4 ÓäÊíãÊÑ æÞÇã ÈÚÏåÇ ÈÇÏÎÇá ÊÞÑíÈÇ 3 ÓäÊãíÊÑ ãä ÇáÞÖíÈ .Çáãåã Çäå áã íäÒá Çí Ïã ÓÇÚÊåÇ áßä ÈÚÏ Ðáß ÈÓÇÚÊíä áÇÍÙÊ æÌæÏ Ïã Ýí ÇáãáÇÈÓ ÇáÏÇÎáíÉ ãÕÍæÈÇ ÈæÌÚ ÊÍÊ ÇáÕÑÉ æßÇä ãÞÏÇÑ ÇáÏã ÊÞÑíÈÇ ãáÚÞÊíä ÕÛíÑÊíä .åá åÏÇ ÇáÏã Ïã ÇáÛÔÇÁ ¿ æÇäÇ ÇÎÇÝ ÌÏÇ ãä ÇáÐåÇÈ ááØÈíÈ . Çå æÞÈá ÚáÇÞÊí ãÚå ÈÓäÊíä ÊÞÑíÈÇ ßäÊ ÇãÇÑÓ ÇáÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ æÝí ãÑÉ ãä ÇáãÑÇÊ ÞãÊ ÈÇÏÎÇá ÇÕÈÚí ÊÞÑíÈÇ 4ÓäÊíã æáã ÇÍÓ ÈÇí ÔÆ æÈÚÏåÇ È8 ÓÇÚÇÊ ÊÞÑíÈÇ áÇÍÙÊ äÒæá Ïã Ýí ÇáãáÇÈÓ ÇáÏÇÎáíÉ
ÇÑíÏ Çä ÇÚÑÝ áãÇÐÇ íÎÑÌ ãäí ÇáÏã Ýí ßá ãÑÉ ¿ æåá Ïáß ÇáÏã Ïã ÇáÛÔÇÁ¿
Çã Çäå ãÌÑÏ ÌÑÍ ÏÇÎáí ¿
ÔßÑÇ ÏßÊæÑ ãÓÈÞÇ

 

:

  : 26 / 11 / 2007

ØÇáãÇ ÊÞæáíä Çäå ÇÏÎá ÞÖíÈå¡ æ äÒá ÇáÏã¡ Úáì ÇáÇÑÌÍ Çä íßæä ÇáÛÔÇÁ ÞÏ ÊãÒÞ

åÐÇ ãÌÑÏ ÇÍÊãÇá

Çä ßÇä ÎØíÈ ÇáãÓÊÞÈá¡ ÝáÇ ãÔßáÉ

ÚáãÇ Çä ÇáãÑÂÉ æ ÇáÝÊÇÉ ÞÏ ÊäÒÝ áÇÓÈÇÈ ÇÎÑì ÛíÑ ÇáÛÔÇÁ

 
 

 

 

Åã ÂíÉ

 

 

ßäÏÇ

24 / 11 / 2007

- 187 -

 

:

ÇáÓáÇã Úáíßã..
ÈÚÏ æáÇÏÊí áØÝáÊí ÇáÃæáì.. ÊÇÑíÎ æáÇÏÊåÇ ßÇä 142006... ÍÏË Íãá ËÇäí... æ áã íÊã ÇáÍãá ßÇãá Èá ÃÌåÖÊ ÈÔåÑí ÇáËÇáË.. æ ßÇä ÈÊÇÑíÎ 1292006... æ ÃÌåÖÊ ÈÇáãäÒá.. ÍÊì äÒáÊ ÇáãÔíãÉ ÈÇáÈíÊ.. æßÇä ÇáÅÌåÇÖ ÎáÇá Çááíá.. æ áã ÃÐåÈ Åáì ÇáãÓÊÔÝì ÍÊì ÇáÓÇÚÉ 3:00 ÈÚÏ ÙåÑ äÝÓ Çáíæã.. æ áãÇ æÕáÊ ááãÓÊÔÝì ÊæÞÝ äÒæá ÇáÏã.. æ ÃÎÐ ÇÈÑÉ Rh... æ ãÇ ÇÚãáÊ ßæÑÊÇÌ.. æ (Ðáß áÙÑæÝ ãÇÏíÉ)... ÇáÍãÏ ááå ÏæÑÊí áåÐÇ Çáíæã ØÈíÚíÉ.. ÃÕÈÊ ÎáÇá ÔåÑ 7 íæáíæ ÈÅáÊåÇÈÇÊ ãåÈáíÉ.. æ ÊÚÇáÌÊ ãäåÇ..
ÏæÑÊí åÐÇ ÇáÔåÑ ßÇäÊ íæã 11112007.. æ ßÇäÊ ØÈíÚíÉ.. æ ÈÚÏ ÇäÊåÇÁ ÇáÏæÑÉ ÍÕá ÌãÇÚ.. ÝáÇÍÙÊ Åä ÇáÅÝÑÇÒÇÊ ÇáãåÈáíÉ ãÕÇÍÈÉ ÈÏã.. æ ÅäåÇ ÛÒíÑÉ..
ÃÓÆáÊí..
1- åá ßÇä áÇÒã ÃÚãá ßæÑÊÇÌ¿
2- æ åá åäÇß ÃãæÑ ÓíÆÉ ãÊæÞÚ ÍÕæáåÇ áÅäå ãÇ ÇÚãáÊ ßæÑÊÇÌ¿
3- åá åäÇß ÚáÇÞÉ ÈÃãÑ ÇáßæÑÊÇÌ æ ÊÃÎÑ ÇáÍãá¿
4- æ ãÇ ÓÈÈ ÇáÅÝÑÇÒÇÊ ÇáãåÈáíÉ ÇáãÕÇÍÈÉ ÈÇáÏã... åá áåÇ ÚáÇÞÉ ÈÚÏã ÊäÖíÝ ÇáÑÍã ãä ÇáÍãá Åáí äÒá¿

ÔßÑÇ áß ãÞÏãÇ Úáì ÅÌÇÈß Úáì ÃÓÆáÊí.. æ ÂÓÝÉ ÌÏÇ... Úáì ÅØÇáÊí ÈÇáÔÑÍ..
áß ãäí ÌÒíá ÇáÔßÑ æ ÇáÇÍÊÑÇã..

 

:

  : 26 / 11 / 2007

ÇáßæÑÊÇÌ ÈÚÏ ÇáÇÌåÇÖ áíÓ ÖÑæÑí ßá ãÑÉ

ÇÍíÇäÇ ÞÏ ÊÎÑÌ ÇáãÔíãÉ ÈÇáßÇãá¡ æ Çä ÊæÞÝ ÇáäÒÝ áíÓ áå ãä ÖÑæÑÉ

æ áßä åÐÇ íÌÈ ÇáÊÃßÏ ãä ÈæÇÓØÉ ÇáÇíßæ

Ãä ÈÞíÊ ÞØÚÉ ãä ÇáãÔíãÉ¡ ÞÏ íÓÈÈ åÐÇ ÇáÊåÇÈÇÊ æ ÊÃÎÑ ÈÇáÍãá æ ÞÏ íßæä ÓÈÈ ÇáäÒÝ ÇáÐí ÊÕÝíå

ßá åÐÇ ãÌÑÏ ÇÍÊãÇáÇÊ¡ íäÕÍ ÈÇÓÊÔÇÑÉ ØÈíÉ áÅíÖÇÍ ÇáÇãæÑ

 
 

 

 

ÃÓÚÏ ÕÇáÍ

 

 

ÇáÓÚæÏíÉ

24 / 11 / 2007

- 188 -

 

:


ÃäÇ ááÊæ ÃÞÏãÊ Úáì ßÊÈ ÇáßÊÇÈ æÚäÏ ÌáæÓí ÈÌÇäÈ ÎØíÈÊí ÝÊÑÉ ÓÇÚÊíä Ãæ ÃßËÑ ãä ÇáÔåæÉ æÇáÇÍÓÇÓ ÇáÌäÓíÉ (ÇáÇäÊÕÇÈ)
ÊÙåÑ áí ÈÚÏåÇ ÂáÇã ÔÏíÏÉ Ýí ÇáÎÕíÊíä ÊÚíÞ ÍÑßÊí áÇ ÃÚáã ãÇ åæ ÇáÓÈÈ Ãåæ ãÑÖ Ãæ ãä ÇáÈäØáæä Ãæ ÛíÑ Ðáß ¿¿¿

 

:

  : 26 / 11 / 2007

åÐÇ ØÈíÚí¡ ÇÍÊÞäÊ ÇáÎÕíÉ äÊíÌÉ ÇáÊåíÌ ÇáÌäÓí

ÇáÈäØáæä ÇáÖíÞ íáÚÈ ÏæÑ

ÛÇáÈÇ ãÇ ÊÒæá ÇáÍÇáÉ ÈÓÑÚÉ¡ æ áßä Çä ÇÓÊãÑ ÇáÇãÑ ÇäÕÍß ÈÇÓÊÔÇÑÉ ÇáØÈíÈ

 
 

 

 

mohamed hassan ali

 

 

egypt

24 / 11 / 2007

- 189 -

 

:

Dear prof. thanking you ahead for your cooperation and i hope you are okay , reference to the previous message i sent @ 22 Nov , please kindly tell me the route causes of this case
æ åá ÊÔßæä ÓíÇÏÊßã Çäå ÓíÇáÇä äÊíÌå åÐÇ ÇáÇÊÕÇá

 

:

  : 26 / 11 / 2007

äÚã
ÇáãÇÏÉ ÇáÈíÖÇÁ ÇáÊí ÊÙåÑ ÚäÏ ÚÕÑ ÇáÞÖíÈ ÞÏ Êßæä ÓíáÇä

ÇäÕÍß ÈÇÓÊÔÇÑÉ ØÈíÉ ÞÈá ÊÝÇÞã ÇáÍÇáÉ

 
 

 

 

ãÑÍ

 

 

ÓæÑíÇ

24 / 11 / 2007

- 190 -

 

:

ÇáÓáÇã Úáíßã
ÇäÇ ÍÇãá Ýí ÇáÔåÑ ÇáÇæá æÇÚÇäí ãä ÇáÕÏÝíå
æáÇ ÇÓÊØíÚ ÇáÇÓÊÛäÇÁ Úä ãÍáæá ÇÖÚå Úáì ÔÚÑí ÍÊì áÇ ÊÊÞÔÑ ÝÑæÉ ÇáÑÇÓ æíÊßæä ãä ÈíÊÇ ãíÊÇÒæä .,.5% æ ÓÇáíÓíáíß ÇÓíÏ 2% åá íãßääÓ ÇÓÊÚãÇá åÐÇ ÇáÏæÇÁ ãÚ Çääí Ýí ÇãÓ ÇáÍÇÌÉ Çáíå æáßä ÇÎÇÝ áÇääí Ýí ÇáÇÔåÑ ÇáÇæáì ãä ÇáÍãá ¿
æÔßÑÇ

 

:

  : 26 / 11 / 2007

ÇáÞÇÚÏÉ ÊÞæá Çäå íÝÖá ÊÌäÈ ßá ÏæÇÁ ÛíÑ ÖÑæÑí ÇËäÇÁ ÇáÍãá

Çä ßäÊ ãÖØÑÉ¡ íãßä ÇÓÊÚãÇá ÇáßæÑÊÒæä æ ÍãÖ ÇáÓÇáíÓíÓáß ÈÌÑÚÉ ÖÆíáÉ¡ æ ÎÇÕÉ Úä ØÑíÞ ÇáÌáÏ ÍíË Çä ÇãÊÕÇÕ ÇáãÇÏÉ ÇáÏæÇÆíÉ ÖÆíá

ÇÓÃáí ØÈíÈß ÇáÐí ÊËÞíä Èå æ ÇÊÈÚí ÊÚÇáíãå¡ Ýåæ ÇÏÑì ÈÍÇáÊß æ ÈÖÑæÑÉ ÇáÚáÇÌ

 
 

 

- 19 -

 
( 1263 )
 

 

 

أعلى
 

2014

http://tabib-web.eu - http://www.tabib-web.eu