Google
 

أسفل  

 

 

 

tarik

 

 

maroc

03 / 12 / 2007

- 221 -

 

:

salam labas tbarkalah 3likom ana baghi nsawal wahad sooal ana 3omri f hyati marast chi momarasa jinsiya wach nhar tkon 3andi hta ana zawga makan hta mochkil

 

:

  : 05 / 12 / 2007

ÃÓÝ¡ ÇáäÕ ÛíÑ ãÝåæã

 
 

 

 

ÓÇÑÇ

 

 

ÇáÓÚæÏíÉ

04 / 12 / 2007

- 222 -

 

:

äÞá ãä åäÇ
http://www.tabib-web.eu/article_details.php?thesid=2394#DOWN

ÊÚáíÞ ÑÞã ( 6 ) ÇÓÜãÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜß: ÓÇÑÇ

ÇáÏæáÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÉ ÇáÓÚæÏíå

ÇáãæÖÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜæÚ áæ ÓãÍÊ íÇÏßÊæÑ ÇÑíÏ ÇáÇÌÇÈå ÈÇÓÑÚ æÞÊ

ÇáÊÚáíÜÜÜÜÜÜÜÞ
ÇäÇ ÇãÇÑÓ ÇáÚÇÏå ÇáÓÑíå ÌåáÇ ãäí ÈÍßãåÇ æÇÖÑÇÑåÇ

ÝÝí ÇÍÏì ÇáãÑÇÊ ßÇäÊ Ýíäí ÇáÏæÑå ÝãÇÑÓÊ ÇááÐå Ïæä ÇáÚÇÏå ÇáÓÑíå ãÌÑÏ ÊÎíáÇÊ ÝÞØ

ÝÊæÞÝÊ ÇáÏæÑå

æÈÚÏåÇ ÈÇÓÇÈíÚ ãÇÑÓÊ ÇáÚÇÏå ÇáÓÑíå ÈÔßá ÓØÍí ÝÞØ ãä ÛíÑ ÇÏÎÇá Çí ÔíÁ

ÝäÒá ãäí ÓÇÆá ÇÈíÖ ãÎÊáØ ÈÓÇÆá æÑÏí Ýåá åÐÇ ãÚäÇå Çäí ÝÞÏÊ ÛÔÇÁ ÇáÈßÇÑå...¿ 

:

  : 04 / 12 / 2007

ãÑÉ ÇÎÑì äÞæá¡¡¡ áÇ ÊæÌÏ ÇÖÑÇÑ ááÚÇÏÉ ÇáÓÑíÉ


íãßä áåÐÇ ãÑÇÌÚÉ >>> ãæÇÖíÚ ßäÓí.

ÊæÞÝ ÇáÏæÑÉ¡ ÑÈãÇ áÇäß ßäÊ ÈäåÇíÊåÇ. æ ÈÝÖá ÊÔäÌ ÚÖáÇÊ ÇáãåÈá ÎÑÌ ãÇ ßÇä ÞÏ ÈÞí Èå


ÇáãÝÑÒÇÊ ÇáÊí ÊÎÑÌ ÇËäÇÁ ÇáÇËÇÑÉ ÇáÌäÓíÉ åí ÇãÑ ØÈíÚí 100%¡ ÇÐ íÊÑØÈ ÇáãåÈá ãä ÇÌá ÇÓÊÞÈÇá ÇáÞÖíÈ

áÇ ãÈÑÑ ááÞáÞ¡ ÃäÊ ØÈíÚíÉ

 
 

 

 

sara

 

 

ÇáÌÒÇÆÑ

04 / 12 / 2007

- 223 -

 

:

ÇÑíÏ Çä ÇÚÑÝ áãÇÏÇ ÈÚÖ ÇáÑÌÇá íÏÎáæä ÇáÞÖíÈ ÏÇÎá ÝÊÍÊ ÔÑÌ ÇáãÑÇÉ ¿ ãÚ ÕæÑ ÇÏÇ íæÌÏ
ÈÚÖ ÇáäÓÇÁ íÖÚæä ÇáÞÖíÈ ÏÇÎá Ýãåã æíãÊÕæä ãÇÏÉ ÓÇÆáÉ åá åÏÇ ÎØÑ Úáíåã ¿
ßã åæ Øæá ÇáÞÖíÈ¿
áí ÇÈäÉ ÎÇáÊí ãÊÒæÌ ãäÏ 3 ÓäæÇÊ æáã ÊäÌÈ åá åäÇß ÇÚÔÇÈ ÊÝÚáåÇ Çæ ÊÔÑÈåÇ ÍÊì ÊäÌÈ ÇØÝÇá ¿
æÔßÑÇ

 

:

  : 05 / 12 / 2007

ÇáÌäÓ ÇÒæÇÞ¡ ßãÇ íáíÞ áßá ÔÎÕ¡ ÇáÇßá ÇáãÚíä æ ÇáÈáÏ ÇáãÚíä æ Çááæä ÇáãÚíä. íáíÞ ááÈÚÖ åÐå ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ Ïæä ÛíÑåÇ.


ÇÈÊáÇÚ ÇáÓÇÆá Çáãäæí áÇ ÖÑÑ ãäå


áÇ ÇãÊáß ÕæÑ ááÞÖÈ ÈÇáÔÑÌ... íãßä ÇáÈÍË Úä åÐÇ ÈÇáãæÇÞÚ ÇáÈæÑäæÛÇÑÝíÉ

ÏÑÇÓÊí ááØÈ áã ÊÔãá ÚáÇÌ ÇáÚÞã æ ÇáÎÕæÈÉ ÈÇáÇÚÔÇÈ

ÑÇÌíÇ ÊÝåãßã

 
 

 

 

ãåÇ

 

 

ÇáÇãÇÑÇÊ

04 / 12 / 2007

- 224 -

 

:

ÇáÏßÊæÑ ÞÏÑÊ ÇáãÓÇÝå áã ÊÞíÓåÇ

 

:

  : 05 / 12 / 2007

ÊæÞÚí ÇäåÇ ÇØáÞÊ ÚÈÇÑÊåÇ åßÐÇ Ïæä Çä ÊæÒäåÇ áßí ÊÑíÍ ÝßÑß¡ æ áßä ÚãáÊ ÚÈÇÑÊåÇ ÇáÚßÓ¡ æ ÒÇÏÊ ÞáÞß


ÈÕÑÇÍÉ áÇ ÇÑì ãÈÑÑ ááÞáÞ ÈÇáÍÇáÊíä


ÚäÏãÇ äÞæá Çä ÇáÈßÇÑÉ íæÌÏ Úáì ÈÚÏ 2 Óã¡ ÝåÐÇ ÈÇáãÊæÓØ... ÇáÈÔÑ ãÎÊáÝíä ßËíÑÇ Úä ÈÚÖåã/ ãäåã ÇáØæíá¡ æ ãäåã ÇáÞÕíÑ. ãäåã ÇáÈÏíä æ ãäåã ÇáäÍíÝ...... ßá åÐÇ ØÈíÚí

áÇ ãÇäÚ Çä íßæä ÇáÈßÇÑÉ Úáì ÚãÞ ÇßËÑ ãä ÇáãÊæÓØ ÚäÏ ÇáÈÚÖ¡ Ïæä Çä íÎÝí åÐÇ Çí ãÑÖ... æ åÐÇ áÇ íÈÑÑ ÇáÞáÞ

 
 

 

 

anirsem

 

 

algeria

04 / 12 / 2007

- 225 -

 

:

ãä ÝÖáß áÏí ÓÄÇá íÎÕ ØÝáí ÇáÈÇáÛ ãä ÇáÚãÑ ÚÇãíä æäÕÝ ÍíË Ãäå áÇ íäØÞ ÌíÏÇ ÃÈÏÇ ÈÇáãÞÇÑäÉ ãÚ ÃÞÑÇäå Ãæ ÇáÃÞá ÓäÇ. æíÚÊãÏ ÝÞØ Úáì ßáãÇÊ ÎÇÕÉ Èå áÇ íÝåãåÇ ÅáÇ æÇáÏÇå. æÅÐÇ ÍÇæáäÇ ÊåÌÆÉ ÇáÍÑæÝ áÇ íÑÏÏ¡ Èá íäØÞåÇ ßãÇ íÑíÏ åæ.
ÓÄÇáí: åá ÇáÃãÑ ØÈíÚí Ãã Ãäå ÊæÌÏ ãÔßáÉ. ÃÑÌæ ÇáÅÌÇÈÉ.

 

:

  : 05 / 12 / 2007

ÑÈãÇ æÌÏ ÊÃÎÑ Èäãæå ÇáÑæÍí ÇáÍÑßí


ÇäÕÍß Çä ÊÚÑÖíå Úáì ØÈíÈ ÇØÝÇá

 
 

 

 

sanae

 

 

maroc

04 / 12 / 2007

- 226 -

 

:

ÇäÇ ãÇÑÓÊ ÇáÌäÓ ãä ÝæÞ ÈÏæä ãáÇÈÓ æ áÇ íÏÎá ÇáÞÖíÈ ÊÊã ÈÔßá ÓØÍí ÝæÞ ÈØäí ÚäÏ ÇÞÊÑÇÈ ÇáÞÏÝ íÈÊÚÏ ãäí æ íãÓÍ Çáãäí ÈßáíäßÓ áßä ÇäÇ áÏí æÓæÇÓ æ ÎÇÁÝÉ Çä íßæä ÞÏ ÏÎá ÔíÁ ÇáÇ ÏÇÎá ÇÑÌÄÇ ÇáÇÌÇÈÉ æÔßÑÇ ÇäÇ ÓÇÚãá ÊÍáíá áÊÇßÏ

 

:

  : 05 / 12 / 2007

ÇáæÓæÇÓ ÑåíÈ¡¡¡ íÞÊáäÇ æ íÞáÞäÇ


ßá ãÇ ÇÓÊíØíÚ Çä ÇÞæáå áß Çäå áÇ ãÈÑÑ áå

ÇáäØÇÝ áÇ ÊÊØÇíÑ ÈÇáåæÇÁ¡ æ ãä ÇáÕÚÈ ÌÏÇ Çä ÊÎÊÑÞ ÇáËíÇÈ ÇÃáÇ Çä ßÇäÊ åÐå ÇáãáÇÈÓ ãÎÑãÉ Çæ ãËÞæÈÉ

íæÌÏ ÓÄÇá ãÔÇÈå ÈÈÏÇíÉ ÇáÕÝÍÇÊ

 
 

 

 

ÇÈæ ÅáíÇÓ

 

 

ÇáÌÒÇÆÑ

04 / 12 / 2007

- 227 -

 

:

1-ÇäÇãÑíÖ ãä ÇáÍÓÓíÉ æåí ÚÈÇÑÉ Úä ÖíÞ Ýí ÇáÊäÝÓ
ÚäÏãÇ ÇÔã ÑÇÆÍÉ ÇáÊÏÎíä Çæ ÛÈÇÑ Çæ ãä ãáÇÈÓ ãÓÊÚãáÉ Çæ ãä
ÇáÕæÝ åá íæÌÏ Íá áåÐÇ ÇáãÑÖ.
2- åá íæÌÏ ÏæÇÁ Çæ ÃÚÔÇÈ ááÐí íÚÇäí ãä ÓÑÚÉ ÇáÞÐÝ Ýí ÇáÌãÇÚ

 

:

  : 05 / 12 / 2007

ÚáÇÌ ÇáÍÓÇÓíÉ ÈåÐÇ ÇáÔßá íÊØáÈ ÇÓÊÔÇÑÉ ÇÎÊÕÇÕí.

ÊæÌÏ ÇãßÇäíÉ áÇÒÇáÉ ÇáÊÍÓÓ ÚäÏ ÇáÈÚÖ. Úáíß ÈÑÃí ÇÕÍÇÈ ÇáãÔæÑÉ áíÞæáæÇ áß ãÇ íãßä ÇÓÊÚãÇáå ÈÍÇáÊß

áÇ ÊæÌÏ ÇÚÔÇÈ áãÚÇáÌÉ ÓÑÚÉ ÇáÞÐÝ¡ Çä ÇÑÏ ÇÍÏåã Çä íÈÚíß Ðáß¡ ÝÞÏ íßæä ÇáÇãÑ ÇÈÊÒÇÒ ááãÇá


íãßä ãÑÇÌÚÉ ÇáãæÇÖíÚ Úä ÓÑÚÉ ÇáÞÐÝ åäÇ>>> ÈÇÈ ãÔÇßá ÌäÓíÉ ÚäÏ ÇáÑÌÇá

 
 

 

 

zqaa

 

 

ÞØÑ

05 / 12 / 2007

- 228 -

 

:

ÇáÌÏíÏ Ýí ÚáÇÌ ÇáÓßÑ ÛíÑ ÇááÇäÓáíä
ÇÑÌæ ÇááÇÝÇÏÉ
æáßã ÇáÔßÑ
zqaa

 

:

  : 05 / 12 / 2007

ÓÃØáÈ ãä ÇÍÏ ÇáÒãáÇÁ ÇáÇÎÊÕÇÕíä ÈÇáÓßÑí Çä íÝíÏäÇ ãä ãÇ åæ ÌÏíÏ

 
 

 

 

åÈÉ

 

 

ÝáÓØíä

05 / 12 / 2007

- 229 -

 

:

åá ÙÑæ Ý ÇáÚãá ÊÄËÑ Úáì äÊíÌÉ ÊÍáíá Çáãäí
ÝÇÐÇ ßÇä ÇáÑÌá íÚãá Úãá ãÊÚÈ íÊØáÈ ãäå ÇáÍÑßÉ æÇáæÞæÝ ßËíÑÇ æíÊÚÑÖ ÈÇÓÊãÑÇÑ ááÊßííÝ,æÇÙåÑ ÇáÊÍáíá ÖÚÝ Ýí ÇáÍÑßÉ æÒíÇÏÉ Ýí ÇáÊÔæåÇÊ Ëã ÊÑß åÐÇ ÇáÚãá æÊæÌå áÇÎÑ Ýí ÙÑæÝ ÇÑíÍ,åá íãßä Çä íÄÏí Ðáß Çáì ÊÍÓä Ýí ÇáÊÍáíá¿
ãÚ ÇáÔßÑ

 

:

  : 05 / 12 / 2007

äÚã ããßä


ÇäÊÇÌ ÇáäØÇÝ íÍÊÇÌ áÃä Êßæä ÍÑÇÑÉ ÇáÎÕíÊíä ÇÎÝÖ ãä ÍÑÇÑÉ ÇáÌÓã


ÇÎÊáÇá åÐÇ ÇáÔÑØ íÖÚÝ ÇáÎÕæÈÉ

 
 

 

 

ÎÇáÏ

 

 

ÇáÓÚæÏíÉ

05 / 12 / 2007

- 230 -

 

:

ÇáÑÌá ÇáÐí íÚÇäí ãÔßáÉ Ýí ÇáÅäÊÕÇÈ åá íãßäå ÊäÇæá ÇáÃÏæíÉ ÇáÊí ÊÒíÏ ãä ÞæÉ ÇáÅäÊÕÇÈ ßÇáÝíÇÌÑÇ æ ÛíÑåÇ ãÏÉ ØæíáÉ Ïæä Ãä íßæä áåÇ ÃÖÑÇÑ¿
æåá áæ ÇÓÊãÑ Ýí ÊäÇæáåÇ áÓäæÇÊ ÊÝÞÏ ÊÃËíÑåÇ¿

 

:

  : 16 / 12 / 2007

äÚã ããßä

ÇáãæÖæÚ ÞíÏ ÇáÇÚÏÇÏ

ÚáÇÌ ÚÓÑÉ ÇáÇäÊÕÇÈ ÈæÇÓØÉ ãËÈØÇÊ Èí Ïí Ãí 5 ¡ iPDE5 = ÝíÇÛÑÇ ¡ ÓíÇáíÓ áíÝíÊÑÇ

 
 

 

- 23 -

 
( 1263 )
 

 

 

أعلى
 

2014

http://tabib-web.eu - http://www.tabib-web.eu